UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

         Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.05.2011 15:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 09:28