Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Szkoła Podstawowa w Toporowicach - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: “ Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych   na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”,


prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Altay East Europe Sp. z o.o. ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa.

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.04.2011 r. do godziny 10:30 złożono  4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%. W wyniku oceny oferta Altay East Europe Sp. z o.o.            ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa uzyskała 100 pkt.

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

 

CENA

1

WISECOM Sławosz Ryszka, ul. Wadowicka 11/28

43-308 Bielsko Biała

wycofana

2

WISECOM Sławosz Ryszka, ul. Wadowicka 11/28

43-308 Bielsko Biała (zmiana)

70,6

3

Altay East Europe Sp. z o.o.

ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa

100

4

BAM Spółka jawna , ul. Niedobczycka  94, 44-200 Rybnik

 

90,5

5

 

COBRABID PWD Sp. z o.o., ul. 1-go  Sierpnia 32, 02-134 Warszawa

93,8

 

 

                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                  /-/ mgr Izabela Dziurowicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów..."
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:29.04.2011 14:45
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:29.04.2011 14:53