UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 marca 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok w sposób określny w Tabeli Nr 1 załączonej do uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 32.625.536,34 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi; 35.526.815,72 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.901.279,38 zł, z którego źródłami pokrycia są przychody budżetu Gminy:

  • wolne środki w wysokości 154.843,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2.746.436,38 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4.434.071,38 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy na kwotę 1.532.792,00 zł na rok 2011 jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały"

§4. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.04.2011 10:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.04.2011 10:39