Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wobec powyższego wszelkie wnioski rejestrowe wraz z opłatami należy kierować do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy. Rejestr dostępny jest tutaj. https://bdo.mos.gov.pl/web/

Zgodnie z zapisami art. 84 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.) podmiot będący:

  1. wprowadzającym sprzęt,
  2. autoryzowanym przedstawicielem,
  3. zbierającym zużyty sprzęt,
  4. prowadzącym zakład przetwarzania,
  5. prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  7. organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

podlega wpisowi do rejestru na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Stosownie do zapisów art. 45 ww. ustawy zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.
 

Informacja o znajdujących się na terenie Gminy Mierzęcice
punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych


 

 

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry


ul. Wolności 133
42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.01.2011 14:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.10.2019 09:27