UCHWAŁA NR XXIV/232/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 26 marca 2013 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Na podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.1,  art  41  oraz  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)  i rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia  14  marca  2012  r.  w sprawie  szczegółowego  sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia
2010  r.  w sprawie  określenia  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy Mierzęcice  z radami  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 599).

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  


§ 1. Przedsiębiorca  ubiegający  się  o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice, powinien  spełniać  następujące  wymagania  dotyczące  wyposażenia  technicznego,  pojazdów  asenizacyjnych przeznaczonych  do  świadczenia  usług,  bazy  technicznej  oraz  zabiegów  sanitarnych  i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) posiadany pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  
2) posiadany  pojazd  lub  pojazdy  asenizacyjne  powinny  spełniać  wymagania  określone  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,  
3) posiadany  pojazd  lub  pojazdy  asenizacyjne  powinny  być  oznakowane  w sposób  trwały  i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,  
4) posiadać  prawo  do  dysponowania  bazą  transportową  do  parkowania  pojazdów  asenizacyjnych z możliwością  wykonania  obsługi  technicznej  i sanitarnej  (mycie  oraz  dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych. Ponadto baza transportowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z odrębnych przepisów prawa,  
5) w  przypadku  braku  możliwości  wykonania  obsługi  sanitarnej  (mycie  i dezynfekcja)  pojazdów asenizacyjnych  we  własnej  bazie  transportowej  przedsiębiorca  powinien  dysponować  prawem  do wykonywania  obsługi  sanitarnej  pojazdów,  w miejscu  należącym  do  innego  podmiotu  gospodarczego (odpowiednio udokumentowane).

§ 2. Przedsiębiorca  powinien  posiadać  umowę  lub  pisemne  zapewnienie stwierdzające  gotowość odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną.  
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr XLVII/296/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 sierpnia  2010  r.  w sprawie  określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  
§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.01.2011 13:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.07.2019 13:26