UCHWAŁA NR XXII/171/2016
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z  radami  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze  zm.)  w  przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 599)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  ponoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  rzecz  gminy,  za  odbieranie  odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:
1) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 120 litrów - 25,00 zł;
2) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 240 litrów - 36,00 zł;
3) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów - 95,00 zł.
§ 2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się wyższe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
1) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 120 litrów - 35,00 zł;
2) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 240 litrów - 50,00 zł;
3) za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów - 125,00 zł.
§ 3. Określa  się  górną  stawkę  opłaty  ponoszonej  przez  właścicieli  nieruchomości  za  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 35,00 zł za 1 m3 ścieków.
§ 4. Górne  stawki  opłat  podane  w  §  1,  §  2  i  §  3  zawierają  podatek  od  towarów  i  usług  określony  § 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVII/361/2014  Rady  Gminy  Mierzęcice  z  dnia  25  czerwca  2014  roku  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVII/361/2014  Rady  Gminy  Mierzęcice  z  dnia  25  czerwca  2014  roku  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
§ 7. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.01.2011 13:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.07.2019 13:26