UCHWAŁA NR IV/19/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217,218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 31.648.821,81 , w tym:

 • dochody majątkowe w wysokości 15.999.197,81 zł
 • dochody bieżące w wysokości 15 649 624,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§2.

1) Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 34.395.258,19 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 15.599.399,00 zł
 • wydatki majątkowe w wysokości 18.795.859,19 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2) Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

 • zadania własne gminy w kwocie 14.169.700,00 zł
 • zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1.139.679,00 zł
 • zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.000,00 zł,
 • zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia w kwocie 72.434,00 zł,
 • programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 18.986.445,19 zł

§ 3.

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.746.436,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

 • kredyty w wysokości 0,00 zł
 • pożyczki, w wysokości 2.746.436,38 zł,

2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4.279.228,38 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.532.792,00 zł na 2011 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.746.436,38 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.532.792,00 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.035.834,00 zł.

5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w państwowych funduszach celowych w wysokości 8.328.398,60 zł

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 zł i narkomanii w kwocie 15 000 zł.

§6. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 • realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Tabelą Nr 5.
 • realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§11. Tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 44 500,00 zł,
 • celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 500,00 zł.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 •  zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w państwowych funduszach celowych,

 • dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 • przekazywania swoich uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,
 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§15.

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.01.2011 15:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.01.2011 11:06