UCHWAŁA NR IV/20/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr L/317/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 listopada 2010 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 132 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala

§1. Uchylić Uchwałę Nr L/317/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/317/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 listopada 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.01.2011 13:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.01.2011 13:23