Mierzęcice, dnia 23.12.2010 r.


Nr GK.7331-11/19/ICP-10/08


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mierzęcice


        Na podstawie art. 49 oraz art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),


z a w i a d a m i a m


że w dniu 23.12.2010 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mierzęcice nr GK.7331-11/19/ICP-10/08 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Mierzęcice nr GK.7331-11/19/ICP-10/08 z dnia 11.06.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami, zbiornika wodnego i pompowni wraz z kablem energetycznym zasilającym pompownię dla Osiedla Zachód w Siewierzu”, w następującym zakresie:

na stronie pierwszej w wersie 24 ww. decyzji zamiast:

2728/87, 2628, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601

powinno być:

2728/87, 2628, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596/2 , 8597, 8598, 8599, 8600, 8601

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (pok. nr 3), w godz. od 730 do 1530.

Na postanowienie służy zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl,

Zgodnie z art. 49 K.p.a., niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszcenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sprostowania omyłki w decyzji lokalizacji celu publicznego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.12.2010 14:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.12.2010 14:42