Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/4/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 22 503 704,29 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 25 040 704,29 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2010 10:38