Mierzęcice, dnia 14.10.2010 r.

Znak sprawy:GK-7627-0004/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Mierzęcice

jako organ właściwy, wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-OŚ-428-428/706/7776/10/AKz dnia 12 lipca 2010 r. do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 zawiadamia,

 

że w dniu 14 października 2010 r. w ramach prowadzonego postępowania na wniosek Kamila Bułakowskiego z Biura Projektowego „KONSTRUKTOR” z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Kolonia Stella 26, działającego w imieniu Gminy Psary o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych”, w trybie przepisów art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wydane postanowienie nr GK-7627-0004/10 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach:

674, k.m. 3 obręb Psary,

1040, 857/1, 858/1, 719/9, 719/10, 720/1, 861/1, 862/1, 723/1, 724/1, 725/2, 868/1, 730/1, 871/1, 872/1, 873/1, 874/1, 875/8, 876/1, 877/3, 878/1, 879/1, 880/3, 881/1, 882/1, 743/1, 884/4, 884/3, 744/1, 885/13, 885/12, 886/4, 748/1, 749/4, 888/3, 750/3, 890/2, 891/4, 892/1, 754/5, 896/2, 758/1, 759/1, 760/1, 901/1, 765/2, 766/1, 767/1, 768/1, 909/1, 770/1, 911/4, 773/2, 775/2, 776/1, 777/1, 918/1, 919/1, 920/1, 782/2, 924/3, 925/2, 926/3, 927/2, 790/1, 930/1, 931/1, 932/6, 932/7, 935, 937/1, 938/3,  698/2, 699/1, 700/1, 701/1, 702/1, 703/1, 704/1, 705/3, 705/4, 706/1, 847/1, 708/1 ,709/1, 710/1, 712/1, 713/1, 715/1, 716/1, k.m. 4 obręb Psary, 1037/1, k.m. 4, obręb Strzyżowice.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, składać wnioski i uwagi do ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95 w Referacie Gospodarki (pok. nr 3), w godz. od 730 do 1530

 

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie zamieszczone:

        na tablicy ogłoszeń UG Mierzęcice i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl,

        na tablicy ogłoszeń UG Psary i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl,

        w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. Wójta               

(-) inż. Zdzisław Majcherczak

                                                                         Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach" o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:15.10.2010 14:54
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:15.10.2010 15:19