Mierzęcice, 01 października 2010 r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice
(w rejonie projektowanego nowego cmentarza w Boguchwałowicach)


         Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 października 2010 r. do 30 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godzinach od 1000 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20) o godz. 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2010r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2010r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/ - / mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (w rejonie projektowanego...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.10.2010 10:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.10.2010 09:55