Mierzęcice, dnia 24.09.2010 r.


Znak sprawy: GK-7627-0004/10

 

OBWIESZCZENIE


       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


Wójt Gminy Mierzęcice
jako organ właściwy, wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-OŚ-428-428/706/7776/10/AK z dnia 12 lipca 2010 r. do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


zawiadamia,


że w dniu 20 września 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał opinię sanitarną nr NS/ZNS/523/644/4668/42/2010 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych” planowanego na działkach: 674, k.m. 3 obręb Psary, 1040, 857/1, 858/1, 719/9, 719/10, 720/1, 861/1, 862/1, 723/1, 724/1, 725/2, 868/1, 730/1, 871/1, 872/1, 873/1, 874/1, 875/8, 876/1, 877/3, 878/1, 879/1, 880/3, 881/1, 882/1, 743/1, 884/4, 884/3, 744/1, 885/13, 885/12, 886/4, 748/1, 749/4, 888/3, 750/3, 890/2, 891/4, 892/1, 754/5, 896/2, 758/1, 759/1, 760/1, 901/1, 765/2, 766/1, 767/1, 768/1, 909/1, 770/1, 911/4, 773/2, 775/2, 776/1, 777/1, 918/1, 919/1, 920/1, 782/2, 924/3, 925/2, 926/3, 927/2, 790/1, 930/1, 931/1, 932/6, 932/7, 935, 937/1, 938/3, 698/2, 699/1, 700/1, 701/1, 702/1, 703/1, 704/1, 705/3, 705/4, 706/1, 847/1, 708/1 ,709/1, 710/1, 712/1, 713/1, 715/1, 716/1. k.m. 4 obręb Psary i 1037/1, k.m. 4, obręb Strzyżowice, którego inwestorem będzie Gmina Psary z siedzibą: 42-512 Psary ul. Malinowicka 4

Powyższa opinia został wydana w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, składać wnioski i uwagi do ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95 w Referacie Gospodarki (pok. nr 3), w godz. od 7.30 do 15.30.


Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie zamieszczone:

  • na tablicy ogłoszeń UG Mierzęcice i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl,

  • na tablicy ogłoszeń UG Psary i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl,

  • w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

     Z up. Wójta    

   /-/ Arlena Klusa 
Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:24.09.2010 14:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:24.09.2010 14:33