Uchwała Nr XXV / 167 / 2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 3 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.

 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr XLI/224/98 Rady Gminy MIerzęcice z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska   

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.12.2004 11:09
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.12.2004 11:09