Uchwała Nr XXV/166/2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie : szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania             

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLI/225/98 Rady Gminy w Mierzęcicach z dnia 15 czerwca 1998r.    w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.              

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                     mgr Bogusława Zalewska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.12.2004 10:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.12.2004 10:45