Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mierzęcice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

UCHWAŁA NR XLVII/294/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 25 sierpnia 2010 r.


w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mierzęcice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 234, art. 235 ust. 4, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Ustala się tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XIII/74/99 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 15 października 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy na 2000 rok i lata następne.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mierzęcice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2010 09:00