Uchwała Nr XXV / 160 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia  3 grudnia 2004 roku.

w sprawie: nadania Gimnazjum w Mierzęcicach imienia Czesława Miłosza.

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz   § 1 ust. 3  załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Mierzęcicach

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1

Nadać Gimnazjum w Mierzęcicach imię Czesława Miłosza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum w Mierzęcicach imienia Czesława Miłosza.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.12.2004 13:38
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.12.2004 13:38