Uchwała Nr XXV/165/2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 3 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2005 i lata następne.

     Na podsatwie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm./ art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym/ Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm./  

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.

Wzory informacji podatkowych dla osób fizycznych na:

podatek rolny - załącznik Nr 1

podatek leśny - załącznik Nr 2

podatek od nieruchomości - załącznik Nr 3

§ 2.

 

Wzory deklaracji podatkowych dla osób prawnych na:

 

podatek rolny - załącznik Nr 4

 

podatek lesny - załącznik Nr 5

 

podatek od nieruchomości - załącznik Nr 6

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomosci na rok 2003 i lata nastepne.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2005 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.12.2004 13:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.12.2004 10:07