UCHWAŁA Nr XXXI/198/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 maja 2009 rokuw sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.  24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)Rada Gminy Mierzęcice

uchwala


§ 1


  1. Odmówić zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mierzęcice realizowanej przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

  2. Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryfy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.07.2010 12:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.07.2010 12:42