UCHWAŁA NR XXXI/196/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

§ 1.


  1. Przystępuje się do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XLVII/282/2002 z dnia 10 października 2002 r.

  2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice sporządzana będzie w zakresie ustaleń dotyczących obszaru, dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszaru wymagającego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w związku z wyznaczeniem terenów przeznaczonych pod realizację usług komercyjnych oraz działalności produkcyjnej składowania i usług w obszarze położonym pomiędzy ulicą Wolności w Pyrzowicach, drogą krajową DK 78, ulicą Wojska Polskiego a drogą ekspresową S1 na terenie wsi Nowa Wieś w Gminie Mierzęcice.


§ 2.

Rysunek przedstawiający położenie obszaru przeznaczonego do zmiany studium stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.07.2010 12:20
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.07.2010 10:16