UCHWAŁA NR XXXI/197/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1


         Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0640 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 892/1 k.m. 12 o powierzchni 0,0546 ha zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka o powierzchni użytkowej 75 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 4390 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych i działki ewidencyjnej nr 892/4 k.m. 12 o powierzchni 0,0094 ha zabudowanej budynkiem byłego magazynu pasz o powierzchni użytkowej 41 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 35212 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie Mierzęcice, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.07.2010 12:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.07.2010 12:42