OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 19 listopada 2004 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z   a   w   i   a   d   a   m   i   a   m

że w dniu 23.08.04 r. zostało wszczęte na wniosek: Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „Inteb” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 143, działającego z upoważnienia „ENION” S.A. BZE O/Będzin Rejon Dystrybucji Będzin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

  • przebudowie sieci NN i wykonaniu przyłączy kablowych do budynków mieszkalnych oraz izolowanego przyłącza napowietrznego do budynku mieszkalnego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 834/1, 1119/1, 1121/1, 1122/3 oraz 547, 549, 550/2, 551/5, 557, 558, 571/2, 572/3, 578/3, 578/4, 578/5, 578/7, 578/9, 595, 834/4, 1119/2, 1120, 1122/2,  1122/4 położonych w  Przeczycach przy ul. Zarzecznej.

Z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79 -00 w.121

                                                                                               WÓJT GMINY MIERZĘCICE

                                                                                                  /-/ STANISŁAW PAKS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy sieci NN i wykonaniu przyłączy kablowych do budynków mieszkalnych oraz izolowanego przyłąc
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.11.2004 13:31
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:31