Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLII/279/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 164 848,42 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 701 848,42 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok, w następujący sposób:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 537 000,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • kredyty w wysokości 1 727 000,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 500 000,00 zł
  • wolne środki w wysokości 310 000,00 zł ,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 858 735,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 321 735,00 zł na 2010 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

2) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 537 000,00 zł ”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2010 13:22