Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

UCHWAŁA NR XLII/276/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) , art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy Mierzęcice
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach
uchwala, co następuje

§1. Po rozpatrzeniu, przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

§2. Udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2010 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż