Uchwała Nr II/9/2002

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 3 grudnia 2002

 

 

w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2003 i lata następne.

 

     Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  /tekst jednolity z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  /Dz.U z 1993 r. Nr 94,  poz. 431 z  późn. zm./,  art. 6  ust. 9 ustawy z dnia z  dnia  30 października 2002 roku o podatku leśnym  /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ art. 6, ust. 13 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn, zm./ 

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

 

§ 1

 

Wzory informacji podatkowych dla osób fizycznych na:

     podatek rolny - załącznik Nr 1

     podatek leśny - załącznik Nr 2

     podatek od nieruchomości - Nr 3

 

§ 2

 

Wzory deklaracji podatkowych dla osób prawnych na:

     podatek rolny - załącznik Nr 4

     podatek leśny - załącznik Nr 5

     podatek od nieruchomości - załącznik Nr 6

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy

 

§ 4

 

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2003 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:24.07.2003 12:06
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:17.02.2004 14:45