Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLI/274/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 964 619,48 zł (słownie zł: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 48/100).
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 964 619,48 zł
Dochody majątkowe 964 619,48 zł
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 964 619,48 zł z tego:
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków UE 964 619,48 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 22 139 146,52 zł

§2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 964 619,48 zł (słownie zł:dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 48/100).
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 964 619,48 zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 964 619,48 zł
Wydatki majątkowe 964 619,48 zł
w tym na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 619,48 zł
z tego:
Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE 964 619,48 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 24 484 888,52 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok, w następujący sposób:

§ 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 676 224,52 zł ”

§4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2010 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż