Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLI/266/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 103 766,00 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 449 508,00 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok, w następujący sposób:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

  „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 345 742,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • kredyty w wysokości 1.727 000,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 500.000,00 zł
  • wolne środki w wysokości 118 742,00 zł ,

  2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 667 477,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 321 735,00 zł na 2010 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

 2. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 345 742,00 zł ”

 3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały”

§4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2010 12:11