Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwała Nr XL/258/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w sposób określony w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr XXXIX/253/2009 z dnia  29 grudnia 2009 roku obejmującego zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2010 12:33