Uchwała NR XXIV/154/2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Sadowiu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy

uchwala

§ 1.

 

Nabyć przez Gminę Mierzęcice nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 209 i 276 k. m. 1 o łącznej powierzchni 2467 m2 położoną w obrebie Sadowie gm. Mierzęcice od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sadowiu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.10.2004 11:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.10.2004 11:08