Uchwała Nr XXIV/152/2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 października 2004 roku.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./

Rada Gminy

uchwala

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy, położoną w Sadowiu oznaczoną numerem ewidencyjnym 214 k. m. 1 o powierzchni 1115 m2 wpisaną w księdze wieczystej KW 2932 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu - Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.10.2004 09:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.10.2004 10:31