Uchwała Nr VI / 50 / 2003
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 lutego 2003 roku.w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 64 ust. 2 Statutu Gminy – uchwalonego uchwałą Nr XXI / 110 / 96 Rady Gminy w Mierzęcicach z dnia 16 lutego 1996r. z późniejszymi zmianami.

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co następuje


§ 1


Uchwala się statut sołectw:

a) Boguchwałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały
b) Mierzęcice Osiedle w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

c) Toporowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

d) Nowa Wieś w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

e) Przeczyce w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

f)  Najdziszów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

g) Sadowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

h) Zawada w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Traci moc załącznik nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do Uchwały Nr XXIV / 129 / 96 Rady Gminy w Mierzęcicach z dnia 20 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz traci moc Uchwała Nr XXVIII / 153 / 96 Rady Gminy w Mierzęcicach z dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mierzęcice – Osiedle.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.07.2003 11:54
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.12.2006 12:27