Uchwała Nr XXXIX/252/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1


Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.232,- zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).


Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.232, - zł
Dochody bieżące 3.232,- zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.232,- zł

Plan dochodów po zmianach – 14.788.531,70 zł


§ 2


Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.232,- zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


Plan wydatków po zmianach – 18.912.285,70 zł


§ 3


Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.01.2010 09:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.01.2010 09:53