Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIX/253/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2010 rok


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 23 091 000 zł , w tym:
  • dochody majątkowe w wysokości 7 964 656 zł.
  • dochody bieżące w wysokości 15 126 344 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 25 318 000 zł w tym:

  • wydatki bieżące w wysokości 16 230 677 zł
  • wydatki majątkowe w wysokości 9 087 323 zł

  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

 2. Wydatki przeznaczone są w szczególności na:
  • zadania własne gminy w kwocie 15 647 443 zł
  • zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1 316 890 zł
  • zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 412 246 zł
  • pomoc finansowa dla powiatu 118 890 zł
  • programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 642 531 zł

§ 3

 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 227 000 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy: – kredyty w wysokości 1.727 000 zł
  • pożyczki, w wysokości 500.000 zł,
 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 548 735 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 321 735 zł na 2010 rok, jak w tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 227 000 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 321 735 zł

 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 640 844 zł.

 5. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 4 do zaciągnięcia w państwowym funduszu celowym w wysokości 1.001.687 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 zł i narkomanii w kwocie 15 000 zł.

§ 6

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą Nr 4 załączona do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z:

  • realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą Nr 5.
  • realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11


Tworzy się rezerwy:

  • ogólną w wysokości 70 000 zł,
  • celową w wysokości 20 000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie inwestycji,
  • celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


§ 13


Upoważnia się Wójta Gminy do:

  • zaciągania kredytów i pożyczek na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

 5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć
  o których mowa w załączniku Nr 4 w państwowym funduszu celowym.

  • zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnych środków zagranicznych określonych w załączniku Nr 4,
  • zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin płatności upływa w 2011 roku,
  • dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (bieżących i majątkowych) z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
  • przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,
  • przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 15

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.01.2010 11:18