UCHWAŁA NR XXXIX/256/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar II zmiany studium.

         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1


  1. Przystąpić do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Przeczyce Południe uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XLI/272/2006 z dnia 9 czerwca 2006r. (ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2382 z dnia 20 lipca 2006r.)

  2. Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą określa załącznik graficzny do uchwały wykonany na mapie w skali 1:10000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.


§ 2


Przedmiotem zmiany planu, o której mowa w § 1 jest w szczególności konieczność poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami.


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar II zmiany studium.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.01.2010 09:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.01.2010 09:37