Uchwała Nr XXXIX/254//2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010


         Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć roczny Program współpracy Gminy Mierzęcice na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik
do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.01.2010 15:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.01.2010 15:17