Uchwała Nr XXXIX / 255 / 2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2010.

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz.230 z późn. zm.) oraz w oparciu o art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz.1485),

 

Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2010 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapewnić w budżecie Gminy środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/156/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2009 rok

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczące Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2010.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.01.2010 15:04
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.01.2010 15:08