Uchwała Nr XXIV/153/2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 października 2004r.

 

w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy

uchwala

§ 1.

Wydzierżawić P. Grzegorzowi Charkot na okres 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy położoną w Toporowicach o powierzchni 1 ha 1070 m2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 709.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy na okres dłuższy niż trzy lata.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.10.2004 09:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.10.2004 10:22