Mierzęcice: Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do wykonania zadania pn. Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach
Numer ogłoszenia: 254053 - 2009; data zamieszczenia: 28.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do wykonania zadania pn. Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana rur kanalizacji deszczowej odwadniającej teren wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 58188 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 58188,69
  • Oferta z najniższą ceną: 58188,69 oferta z najwyższą ceną: 58188,69
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do wykonania zadania pn. Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:29.12.2009 10:08
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:29.12.2009 10:08