Mierzęcice: udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK
Numer ogłoszenia: 254091 - 2009; data zamieszczenia: 28.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231205 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.

 1.Wielkość kredytu - 684.512,00 zł

2. Rodzaj kredytu - długoterminowy, inwestycyjny

3.Okres kredytowania - 24.12.2009 r. do 31.12.2016 r.

4.Karencja w spłacie rat - do 15 kwietnia 2010 r.

5.Terminy uruchomienia kredytu - do 28 grudnia 2009 r. kwota 684.512 zł

6.Sposób uruchamiania kredytu: przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym Mierzęcice, nr rachunku 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001

7. Spłata zaciągniętego kredytu - w ratach począwszy od 15.04.2010 r.

8.Oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego procentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M z dziesięciu dni poprzedzających termin rozpoczęcia kolejnych okresów.

9. Naliczenie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia.

10.Spłata odsetek miesięcznie w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc.

11.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy.

12.Warunki dodatkowe - Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i w tym wypadku bank nie będzie pobierał prowizji od przedterminowej spłaty kredytu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 147409 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 147409,43
  • Oferta z najniższą ceną: 147409,43 oferta z najwyższą ceną: 147409,43
  • Waluta: PLN.

.


                                                               Wójt Gminy Mierzęcice

 

                                                             /-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:29.12.2009 09:51
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:29.12.2009 10:13