Mierzęcice: udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK
Numer ogłoszenia: 231205 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice , ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.

 1. Wielkość kredytu - 684.512,00 zł 
 2. Rodzaj kredytu - długoterminowy, inwestycyjny 
 3. Okres kredytowania - 24.12.2009 r. do 31.12.2016 r. 
 4. Karencja w spłacie rat - do 15 kwietnia 2010 r. 
 5. Terminy uruchomienia kredytu - do 28 grudnia 2009 r. kwota 684.512 zł
 6. Sposób uruchamiania kredytu: przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym Mierzęcice, nr rachunku 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001
 7. Spłata zaciągniętego kredytu - w ratach począwszy od 15.04.2010 r. 
 8. Oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego procentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M z dziesięciu dni poprzedzających termin rozpoczęcia kolejnych okresów. 
 9. Naliczenie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia. 
 10. Spłata odsetek miesięcznie w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc. 
 11. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy.
 12. Warunki dodatkowe - Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i w tym wypadku bank nie będzie pobierał prowizji od przedterminowej spłaty kredytu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz:
  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz 665 z późn.zm).
 2. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia - nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznika nr 2
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 3).
  4. Zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie działalności, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002r, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokument równoważny np. oświadczenie, iż bank działa na podstawie statutu (wraz z jego ewentualnymi zmianami), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Bankowego - należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 4 Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt a, b, d składają wszyscy wykonawcy.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, którym mowa w ust.1 pkt c zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice. Sekretariat I piętro pokój nr 22.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:03.12.2009 14:59
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:11.12.2009 09:23