Uchwała Nr XXXVIII/247/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2010 i lata następne

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1.

 1. Wzory informacji podatkowych dla osób fizycznych na:
  1. podatek rolny – załącznik Nr 1
  2. podatek leśny – załącznik Nr 2
  3. podatek od nieruchomości – załącznik Nr 3

§ 2.

 1. Wzory deklaracji podatkowych dla osób prawnych na:

  1. podatek rolny – załącznik Nr 4

  2. podatek leśny – załącznik Nr 5

  3. podatek od nieruchomości – załącznik Nr 6

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXV/165/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2004 roku zmieniona Uchwałą Nr XXXV/234/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2005 i lata następne

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2010 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2009 13:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2009 13:13