Uchwała Nr XXXVIII/248/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009r.


w sprawie: uchwalenia stawek opłaty targowej


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

 1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
 2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
 3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:


 1. ze straganu, namiotu, stołu, itp.:
  1. za stanowisko do 6 m² 15,00zł
  2. za każdy dodatkowy m² 1,00 zł
 2. przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej 20,00zł
 3. przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej 15,00zł
 4. przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m² 10,00zł
 5. przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m² 5,00 zł


§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5.

 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.
 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
 3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
 4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy w dniu jej pobrania.


§ 6.


Zwalnia się z opłaty targowej rolników Gminy Mierzęcice sprzedających własne płody rolne.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2009 12:53
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2009 13:08