Uchwała Nr XXXVIII/245/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009r.


w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,72zł
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 3,90 zł
  3. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,01 zł
  4. zajętego na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,30zł
  5. pozostałych gruntów od 1 m² powierzchni 0,18zł

 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,60zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² 17,50zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 9,24zł
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00zł
  5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 6,00zł
  6. domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 6,50zł
  7. garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 4,50zł
  8. budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej 3,00zł
  9. pozostałych budynków od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00zł

 3. Od budowli – 2% ich wartości.


§ 2.


 1. Zwalnia się w podatku od nieruchomości:
  1. budynki zajęte na działalność statutową OSP, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki zajęte przez samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. grunty zajęte pod budynkami zwolnionymi uchwałą Rady Gminy oraz cmentarzami.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2009 12:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2009 12:34