Uchwała Nr XXXVIII/246/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009 r.


w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1.


Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wysokość podatku zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. równej lub wyższej niż 12 ton – wysokość podatku zgodnie z załącznikiem Nr 2

 2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

   • dopuszczalna masa całkowita do 7 ton 1.230,- zł
   • dopuszczalna masa całkowita powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1.640,- zł
  2. równej lub wyższej niż 12 ton – wysokość podatku zgodnie z załącznikiem Nr 3

 3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 900,- zł
 4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wysokość podatku zgodnie z załącznikiem Nr 4
 5. Autobusy:
  1. mniej niż 30 miejsc 1.120,- zł
  2. równej lub większej niż 30 miejsc 1.770,- zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 ton wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2009 12:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2009 13:08