UCHWAŁA Nr XXXVIII/250/2009
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2009r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja  2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010


       Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1


W §1 Uchwały Nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 – 2010 ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIV/228/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 4 listopada 2005r., zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XX/113/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 maja 2008r. oraz zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 czerwca 2009r. wprowadza się następujące zmiany :

  • Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010 .
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.12.2009 14:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.12.2009 14:30