UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009 r.

 

w sprawie:  zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1

Zająć negatywne stanowisko w sprawie prezentacji przedstawionej przez Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dotyczącej powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmującej przebieg przez teren Gminy Mierzęcice:

  • kolei dużych prędkości - odcinek od rozwidlenia trakcji w miejscowości Siemonia (Gmina Bobrowniki) do zbiegu trakcji z przebiegiem istniejącej linii kolejowej w Gminie Mierzęcice,
  • połączenia MPL z Aglomeracją Górnośląską (połączenie z DTŚ, A4 do DK81) na dwóch odcinkach - przebieg od rozwidlenia drogi w miejscowości Twardowice (Gmina Bobrowniki) przez Najdziszów, Nowa Wieś do zbiegu S1 i DW913 oraz przebieg od rozwidlenia do zbiegu S1 i S3206 ul. Gminna,
  • obwodnicy drogi krajowej DK78 w miejscowości Boguchwałowice,
  • dwóch dróg serwisowych przebiegających od DK86 przez Przeczyce, Toporowice, Mierzęcice do zbiegu S1 i S3206 ul. Gminna.

§ 2

Za podstawę negatywnego stanowiska należy przyjąć analizę porównawczą przedstawionej prezentacji oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która wykazała, iż projektowana kolej dużych prędkości, połączenie drogowe MPL z Aglomeracją Górnośląską oraz drogi serwisowe przebiegają przez Gminę Mierzęcice w miejscowościach Nowa Wieś, Mierzęcice, Najdziszów, Sadowie, Przeczyce, Toporowice w obszarach zabudowy mieszkaniowej - poszerzenie istniejącej zabudowy, a miejscowościach Nowa Wieś, Mierzęcice także w obszarze docelowo przeznaczonym pod tereny usług komercyjnych i produkcji. Projektowana trakcja i przebieg dróg naruszają zasady rozwoju Gminy, pogorszą klimat akustyczny miejscowości, spowodują negatywne zmiany w ładzie urbanistyczno-architektonicznym i krajobrazowym znacznie ingerując w infrastrukturę tych miejscowości, wymuszą migracje ludności zamieszkałej na terenie planowanej inwestycji i w obszarze jej oddziaływania, a także doprowadzą do obniżenia atrakcyjności Gminy jako docelowego miejsca zamieszkania i dezintegracji wydzielonych przez ich przebieg obszarów.

§ 3

Negatywne następstwa przebiegu kolei dużych prędkości i dróg stanowią podstawę do przyjęcia przez Radę Gminy stanowiska w imieniu wspólnoty samorządowej mieszkańców, której Rada Gminy jest przedstawicielem.

§ 4

Stanowisko Rady Gminy przedstawić Marszałkowi Województwa Śląskiego, jako organowi odpowiedzialnemu za sporządzenie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz PKP PLK występującym jako inwestor odpowiadający za opracowanie przebiegu proponowanych połączeń.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.12.2009 14:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.12.2009 14:22