Uchwała Nr XXXVII/239/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice
u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 684.512 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście złotych) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dla zadania inwestycyjnego: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice – Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK”.

§ 2

Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2010 – 2016 z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy do podpisania weksla in blanco w celu zabezpieczenia udzielonego kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.11.2009 08:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.11.2009 08:49