Uchwała Nr XXXVII/238/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:


 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 900 000,- zł
  /słownie: dziewięćset tysięcy złotych/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 200.000,00 zł
Dochody majątkowe 200.000,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000,00 zł


Dział 750 – Administracja publiczna 176.000,00 zł
Dochody majątkowe 176.000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 176.000,00 zł


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 524.000,00 zł
Dochody bieżące 524.000,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 524.000,00 zł


 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 102 771,-zł/słownie: sto dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych/


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł
Dochody bieżące 500,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00 zł


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60.000,00 zł
Dochody bieżące 60.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 zł


Dział 801 – Oświata i wychowanie 42 271,00 zł
Dochody majątkowe 42 271,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42 271,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 14.767.210,20 zł

 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 1 399 500,- zł /Słownie złotych: milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych/ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 500,- zł /Słownie: pięćset złotych/ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków po zmianach – 18 890 964,20 zł


 1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 601 771,00 zł /słownie złotych: sześćset jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych /


§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 601 771,00 zł


Plan przychodów po zmianach – 4 849 554,00 zł


 1. Dokonać zmian zapisów § 9 Uchwały Nr XXVI/154/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł

  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 523 754 zł

  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 725.800 zł”


 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.11.2009 08:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.11.2009 08:44