Uchwała Nr XXXVII/237/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok


       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1

  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)


Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 400,00 zł
Dochody bieżące 3 400,00 zł
Wpływy z usług 3 400,00 zł


Plan dochodów po zmianach – 15 564 439,20 zł

§ 2

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach – 20 289 964,20 zł

§ 3

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.11.2009 08:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.11.2009 08:33