UCHWAŁA Nr XXXVII / 244 / 2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 § l i art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1

Odmówić uwzględnienia otrzymanej przez Radę Gminy Mierzęcice w dniu 23 października 2009r. a wniesionej przez Państwa Józefa, Jana i Elżbietę Lorenc na działalność Wójta Gminy Mierzęcice skargi z dnia 22 października 2009r.


Uzasadnienie


Skarga z dnia 22 października 2009r. została przez Skarżących złożona niejako w odwołaniu od sposobu załatwienia skarg z dnia 18 czerwca 2009r., 22 czerwca 2009r. i 29 czerwca 2009r., których w uchwale z dnia 02.09.2009r. i z dnia 30.09.2009r. Rada Gminy Mierzęcice nie uwzględniła.


Z uwagi na to, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nie przewiduje instytucji skargi na rozpatrzenie skargi, zgodnie z przyjętą przez Wojewodę Śląskiego praktyką pisma takie należy traktować jako nowe skargi.


Mając na względzie to, że od czasu podjęcia w dniu 02.09.2009r. uchwały o nr XXXV/220/2009 i uchwały z dnia 30.09.2009r. o nr XXXVI/236/2009 stan sprawy nie uległ zmianie, należy odmówić uwzględnienia przedmiotowej skargi z dnia 22 października 2009r. Reasumując, Rada Gminy Mierzęcice podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko.


W związku z powyższym Rada Gminy Mierzęcice podjęła uchwałę jak wyżej.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.11.2009 13:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:13.11.2009 13:50